燕歌行高适注音版(燕歌行全文汉字拼音对照)

时间:2023年08月18日 09:44 | 来源:西安社保查询网 | 阅读量:51

燕歌行高适注音版(汉字拼音对照)

hàn jiā yān chén zài dōng běi , hàn jiàng cí jiā pò cán zéi 。

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

nán ér běn zì zhòng héng xíng , tiān zǐ fēi cháng cì yán sè 。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色。

chuāng jīn fá gǔ xià yú guān , jīng pèi wēi yí jié shí jiān 。

摐金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间。

xiào wèi yǔ shū fēi hàn hǎi , chán yú liè huǒ zhào láng shān 。

校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

shān chuān xiāo tiáo jí biān tǔ , hú jì píng líng zá fēng yǔ 。

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

zhàn shì jūn qián bàn sǐ shēng , měi rén zhàng xià yóu gē wǔ 。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

dà mò qióng qiū sài cǎo féi , gū chéng luò rì dòu bīng xī 。

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

shēn dāng ēn yù héng qīng dí , lì jìn guān shān wèi jiě wéi 。

身当恩遇恒轻敌,力尽关山未解围。

tiě yī yuǎn shù xīn qín jiǔ , yù zhù yīng tí bié lí hòu 。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

shào fù chéng nán yù duàn cháng , zhēng rén jì běi kōng huí shǒu 。

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

biān tíng piāo yáo nǎ kě dù , jué yù cāng máng gèng hé yǒu 。

边庭飘飖那可度,绝域苍茫更何有。

shā qì sān shí zuò zhèn yún , hán shēng yī yè chuán diāo dǒu 。

杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。

xiāng kàn bái rèn xuè fēn fēn , sǐ jié cóng lái qǐ gù xūn 。

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。

jūn bù jiàn shā chǎng zhēng zhàn kǔ , zhì jīn yóu yì lǐ jiāng jūn 。

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。